logobaner

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Falentach
ODDZIAŁ w KRAKOWIE


Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu jest jedyną placówką naukowo-badawczą w subregionie sądeckim, prowadzącą działalność badawczą, wdrożeniową , rozwojową i edukacyjno-szkoleniową w szerokim zakresie infrastruktury technicznej, technicznych środków produkcji rolniczej na przyrodniczo cennych terenach Karpat Polskich, ze szczególnym uwzględnieniem technologii sanitacji  ściekowo-nawozowej oraz sozologii wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa opartego na gospodarstwach organicznych (tzw. ekologicznych)

 OFERTA BADAWCZO - ROZWOJOWA  
w zakresie zrównoważonej sanitacji ściekowej wsi

 • Badania w celu doskonalenia specjalistycznej wiedzy

 • Rozwój konstrukcji i upowszechnianie wysokoefektywnych, kapitało i energooszczędnych urządzeń w indywidualnych systemach do oczyszczania ścieków

 • Atestacja i badania kwalifikacyjne elementów i urządzeń składowych oraz kompletnych obiektów indywidualnych systemów oczyszczania ścieków

   Więcej

Technologia oczyszczania ścieków bytowych z budynków wiejskich z zamkniętym obiegiem wody i składników biogennych w obrębie posesji i gospodarstwa

Przykład projektu wdrożeniowego instalacji oczyszczajacej do wykonania sposobem gospodarczym pod nadzorem autorskim Instytutu
Projekt wdrożeniowy oczyszczalni

Tematyka  prac Górskiego Centrum Badań i Wdrożeń dotyczy:

 • badań, rozwoju i wdrożeń wysokoefektywnych i energooszczędnych metod i środków technicznych do ochrony zasobów wodnych na źródliskowych terenach użytkowanych rolniczo, przyrodniczo cennych, w celu przeciwdziałania zagrożeniom i negatywnym skutkom niekontrolowanych zrzutów ścieków bytowych, wód zanieczyszczonych i odcieków z produkcji rolniczej,

 • rozwoju i doskonalenia metod projektowania, oceny i wyboru lokalnych (indywidualnych) systemów odprowadzania, oczyszczania i odbioru ścieków na terenach górskich, szczególnie z zastosowaniem hybrydowych układów technologicznych z wykorzystaniem filtracyjnych ośrodków mineralnych, gruntowych i roślinno-glebowych,
 • wdrażania w gospodarstwach rolniczych innowacyjnych rozwiązań instalacji oczyszczających ścieki typu ITP – GCB Tylicz, obiektów sprawdzonych w wieloletnich badaniach laboratoryjno-eksploatacyjnych,

 • badań, rozwoju oraz upowszechniania nowoczesnych technologii oraz zasad doboru i eksploatacji zestawów technologicznych trakcyjno-maszynowych do zbioru i konserwacji pasz z użytków zielonych na terenach o urozmaiconej rzeźbie i stoczystości zboczy, w tym - do utrzymania i pielęgnacji krajobrazu na obszarach przyrodniczo cennych,   

 • oceny projektów modernizacyjno-rozwojowych gospodarstw rolniczych produkcji zwierzęcej (szczególnie ekologicznych), uwzględniających możliwości technicznej adaptacji do obowiązujących standardów technologicznych, zwiększenia dobrostanu zwierząt, szczególnie na obszarach kraju o niekorzystnych warunkach gospodarowania,

 • rozwój i wdrażanie zasad dobrej praktyki rolniczej w gospodarce nawozami naturalnymi stałymi i płynnymi z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska na obszarach rolniczych przyrodniczo cennych (projektowanie i wdrażanie kapitało i energooszczędnych metod budowy płyt gnojowych oraz zbiorników na gnojówkę, promocja urządzeń i maszyn do uzdatniania i zadawania nawozów naturalnych metodami minimalizującymi oddziaływanie na środowisko),

 • doradztwa technologicznego oraz działalności edukacyjno-szkoleniowej z zakresu techniki i infrastruktury technicznej wsi oraz ochrony środowiska na terenach użytkowanych rolniczo, w oparciu o własną bazę i środki szkoleniowo-prezentacyjne,

 • usług projektowych i nadzorów autorskich (w zakresie technologicznym) podczas wdrażania wyników prac rozwojowych, a w szczególności wdrażania autorskich obiektów w pełnej skali technicznej w gospodarstwach rodzinnych,

 • organizacji konferencji, seminariów, spotkań naukowych i warsztatów doskonalenia wiedzy,

 • otwartej działalności doradczej, edukacyjnej i szkoleniowej dla uczniów średnich szkół technicznych oraz studentów szkół wyższych poprzez udzielanie pomocy w wyborze i realizacji prac dyplomowych związanych z tematyką GCB.

lab Lab1 edukacja
płyta gnojowa obora Szkolenie

 Tematyka przydomowych oczyszczalni ścieków nie należy do prostych i oczywistych. O roli badań i edukacji w tym obszarze rozmawiamy z prof. Andrzejem Jucherskim. Komu prowadzone w Instytucie badania mają przynieść korzyść? Producentom, użytkownikom urządzeń i środowisku naturalnemu.

Więcej


POLIGONOWY OŚRODEK BADAWCZY INDYWIDUALNYCH SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W INSTYTUCIE TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM W TYLICZU


Rolnictwo jako jedna z podstaw wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju wiejskich terenów górzystych

 Harnas  Łąka  

W ramach swojej działalności GCB oferuje dodatkowo

DORADZTWO, PROJEKTOWANIE oraz nadzór autorski we wdrażaniu specjalnych instalacji do oczyszczania ścieków bytowych  w wiejskich jednostkach osadniczych na terenach górzystych, wykonywanych według standardów najwyższej jakości oczyszczania, z zastosowaniem technologii "dopasowanych"; pod względem techniczno-organizacyjno-obsługowym do rzeczywistych warunków lokalnego środowiska, z uwzględnieniem szczególnych wymogów ochrony wód i gleby na terenach przyrodniczo cennych, rekreacyjno-turystycznych i wypoczynkowo-sanatoryjnych.

DORADZTWO, OPRACOWANIA PROJEKTÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH i technologiczno-organizacyjnych, wchodzących w zakres finansowania planów "ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH", w szczególności opracowania wniosków aplikacyjnych o środki finansowe w programach:

 • Dostosowania gospodarstw rolniczych do obowiązujących standardów UE (technika w rolnictwie ekologicznym, systemy utrzymania zwierząt, wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy)
 • Wspierania gospodarstw niskotowarowych (projekty i nadzór autorski przy budowie płyt gnojowych i zbiorników na gnojówkę systemem gospodarczym, wytyczne do budowy i dobór wyposażenia obiektów inwentarskich)

RZECZOZNAWSTWO I WYCENA SPRZĘTU I MASZYN ROLNICZYCH - składników materialnych wyposażenia gospodarstwa zaliczanych do udziału własnego przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie gospodarstw rolniczych ze środków przeznaczonych na realizację projektów wspierajacych i dostosowujących.

ORGANIZACJA i OPIEKA MERYTORYCZNA nad praktykami zawodowymi i dyplomowymi dla studentów wyższych uczelni rolniczych.
Możliwość odbycia staży absolwenckich.

ORGANIZACJA WARSZTATÓW szkoleniowych dla młodzieży rolniczej, uczniów i absolwentów szkół rolniczych w zakresie: sanitacji, techniki rolniczej i infrastruktury technicznej wsi prowadzonych na obiektach prezentacyjno-wdrożeniowych poligonowego kompleksu badawczego z lokalizowanego w ośrodku.
możliwości gospodarstw górskich
Andrzej Jucherski, Krzysztof Król
Możliwości i uwarunkowania rozwoju technologiczno-ekonomicznego górskich towarowych gospodarstw rolnych na przykładzie Beskidu Sądeckiego i Niskiego
Falenty 2011 r
problemy rozwoju
Andrzej Jucherski,
Problemy rozwoju górskiej techniki rolniczej
(na przykładzie Sądecczyzny)

Warszawa 2008
postęp technologiczny
Andrzej Jucherski,  
Postęp technologiczny w mechanizacji procesów produkcji pasz na górskich użytkach zielonych.
Tylicz 2009
 
 Strona główna
Współpraca
O nas
Specjalizacja badawcza
Publikacje
Wdrożenia doradztwo
Edukacja szkolenia
Forum dla środowiska
Dowload linki
Kontakt


Pokaż ITP GCB na większej mapie

ITP

SITR

AgroNews